[Lecture Notes, Textbooks] GIS Đại cương (2/2020)

(Click vào tên tài liệu để download) I. LÝ THUYẾT 0. Chương trình học 1. Giới thiệu về GIS [6 tiết] 2. Hệ tọa độ (địa lý, phẳng) [6 tiết] 3. Mô hình dữ liệu GIS (không gian) [6 tiết] 4. Mô hình dữ liệu GIS (thuộc tính) [6 tiết] 5. Phân tích dữ liệu…

[Lecture Notes, Textbooks] GIS Đại cương (9/2019)

(Click vào tên tài liệu để download) I. LÝ THUYẾT 0. Chương trình học 1. Giới thiệu về GIS [6 tiết] 2. Hệ tọa độ (địa lý, phẳng) [6 tiết] 3. Mô hình dữ liệu GIS (không gian) [6 tiết] 4. Mô hình dữ liệu GIS (thuộc tính) [6 tiết] 5. Phân tích dữ liệu…

[Khóa luận/ Tiểu luận] DH15GI

1- Hoàn chỉnh báo cáo khóa luận/ tiểu luận (bản Word) Tải format tham khảo Hướng dẫn sử dụng: https://www.youtube.com/watch?v=IAocj_2343Q 2- In báo cáo khóa luận/ tiểu luận kèm nhận xét của Giáo viên hướng dẫn In khóa luận/ tiểu luận 1 mặt trên giấy A4. In 3 quyển khóa luận/ 2 quyển tiểu luận và 1 phiếu nhận…

[Lecture Notes, Textbooks] GIS Đại cương (2/2019)

(Click vào tên tài liệu để download) I. LÝ THUYẾT 0. Chương trình học 1. Giới thiệu về GIS [6 tiết] 2. Hệ tọa độ (địa lý, phẳng) [6 tiết] 3. Mô hình dữ liệu GIS (không gian) [6 tiết] 4. Mô hình dữ liệu GIS (thuộc tính) [6 tiết] 5. Phân tích dữ liệu…

[Lecture Notes, Textbooks] GIS Đại cương (9/2018)

(Click vào tên tài liệu để download) I. LÝ THUYẾT 0. Chương trình học 1. Giới thiệu về GIS [6 tiết] 2. Hệ tọa độ (địa lý, phẳng) [6 tiết] 3. Mô hình dữ liệu GIS (không gian) [6 tiết] 4. Mô hình dữ liệu GIS (thuộc tính) [6 tiết] 5. Phân tích dữ liệu…